Regulamin konkursu Facebook 13.11 - 14.11 2018

Regulamin Konkursu „Polub i udostępnij”

 

1. Zasady przebiegu Konkursu „Polub i udostępnij” określa niniejszy Regulamin.

2. Organizatorem Konkursu jest PSB Mrówka Profil z siedzibą

w Pile ul. Składowa 3. Konkurs trwa od 13.11.2018 do 14.11.2018 do godziny 12:00

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com. Uczestnik musi być również fanem strony Organizatora w serwisie Facebook.com.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Osoba, która polubi fanpage PSB Mrówka Profil Piła, udostępni najwięcej razy zdjęcie konkursowe z zachowaniem co godzinnego czasu (liczy się jedno udostepnienie na godzinę) i napiszę w komentarzu „bawię się” zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.

7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy polubić fanpage PSB Mrówka Profil Piła  udostępnić publicznie zdjęcie konkursowe i w komentarzu napisać bawię się.

8. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi 14.11.2018 .Osoba która udostępni post najwięcej razy wygrywa nagrodę.

Wygrywa osoba która udostępni w przeciągu 25 godzin najwięcej razy zdjęcie konkursowe z zachowaniem co godzinnego czasu (liczy się jedno udostepnienie na godzinę) i napiszę w komentarzu „bawię się”. W kwestiach spornych wygrywa osoba która zrobiła to jako pierwsza, w ostatniej końcowej godzinie.

9. Nagrodą jest toaletka kosmetyczna.  

10. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.

11. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

12. Odbiór nagrody następuje w siedzibie organizatora w terminie dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu po okazaniu dokumentu tożsamości.

13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu

(nicka) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.

14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na  potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Polubienie profilu i udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

16. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana oraz popierana przez serwis Facebook.

17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

18. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora

20. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu:

mrowka@profil.pila.pl

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.